F.P.M.Gényer<< tornar
La Fundació Privada Madame Gényer és la titular del Col·legi Mare de Déu de Lourdes


Denominació i personalitat
La Fundació es denomina FUNDACIÓ  PRIVADA MADAME GÉNYER. Es regira per la llei de la Generalitat de Catalunya 5-2001, de 2 de maig, Llei de Fundacions (DOGC 15-5-2001) i per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera  especial, per aquests estatuts.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
Finalitats i àmbit d’actuació
La Fundació té per finalitat l’ensenyament de qualsevol matèria i nivell del sistema educatiu, i les activitats culturals, educatives i formatives en general, així com garantir la continuïtat de l’ Escola Mare de Déu de Lourdes, instaurada a Mataró l’ any 1906, per les Germanes de la Misericòrdia de Moissac i reconeguda per la Conselleria d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per això, podrà:
 1. Promoure i realitzar activitats d’ ensenyament, activitats complementàries i de serveis en ordre a una educació i formació integral dels membres de la comunitat educativa.
 2. Facilitar la formació permanent del professorat i  del personal d’administració i serveis.
 3. Crear beques pels alumnes d’aquelles famílies que es trobin en situació de necessitat.
 4. Orientar i realitzar activitats de lleure i temps lliure dirigides a promoure la formació integral, el contacte amb l’entorn  natural i social, i l’ajuda i la solidaritat cristiana envers els més necessitats.
 5. Promoure i realitzar les activitats de l’educació integral de l’ infantesa i de la joventut mitjançant l’ensenyament escolar i en general qualsevol activitat amb finalitats formatives que comporta l’oferta del model educatiu definit en el Caràcter Propi del Centre COL.LEGI MARE DE DÉU DE LOURDES
 6. Fomentar i col·laborar en les activitats de formació espiritual, de Pastorals als diversos àmbits, i en la formació d’ activitats de diàleg entre fe i cultura.
 7. Organitzar exposicions, conferències, col·loquis, cursos i seminaris.
 8. Elaborar, editar, publicar i vendre llibres, revistes, fulletons, material audiovisual i multimedia.
 9.  Prestar serveis de caràcter esportiu.
 10. Organitzar representacions musicals i teatrals.
 11. Col.laborar amb entitats amb finalitats semblants.
 12. Promoure, participar o dur a terme qualsevol altra activitat, no relacionada en els apartats anteriors, que de manera directa o indirecta pugui coadjuvar amb les finalitats fundacionals. Per exemple, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: l’edició, publicació i/o venda de llibres o d’altre material escolar.
Totes aquestes finalitats es duran a terme d’acord amb una concepció cristiana de l’home, la vida i del món, segons l’estil de Madame Gényer, fundadora de la Congregació de les Germanes de la Misericòrdia de Moissac:
 1. L’ esperit de Madame Gényer ha de permetre a tothom superar-se mitjançant una “Pedagogia de Misericòrdia” que ens permeti treure de dins el millor de cada un, i creure per sobre de tot que som capaços de canviar i transformar-nos
 2. Buscar la necessitat de l’altre, saber trobar allò de bo que hi ha en cadascú i esforçar-se a millorar per així viure en plenitud en un clima de relació de respecte profund de sí mateix i dels altres.
 3. La pretensió bàsica és facilitar el procés de maduració de l’alumnat en totes les seves possibilitats, transmetent-los una actitud crítica i de superació per aconseguir una bona integració en la vida.
Basem la nostra educació en animar les  i els alumnes, donant prioritat a les relacions personals i al diàleg, ajudant-los a tenir una visió positiva i esperançada de la realitat i sobretot del món interior personal d’allò que sent, viu i espera, valorar les qualitats i aportacions de cadascun dintre d’una atenció individual i comunitària.
 
 
SECCIONS LEGALS
Avís legal
Polítiques de protecció de dades i privacitat
Dades personals
93 757 93 06
Carrer de Ramon Llull, 5 - 08302 - MATARÓ
administracio@mdlourdes.cat